översikt – KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk inflammatorisk lungsjukdom som orsakar blockerade luftflödet från lungorna. Symtomen omfattar andningssvårigheter, hosta, slem (slem) produktion och väsande andning. Det orsakas av långvarig exponering för irriterande gaser eller partiklar, oftast från cigarettrök. Personer med KOL har en ökad risk att utveckla hjärtsjukdom, lungcancer och en mängd andra förhållanden.

Emfysem och kronisk bronkit är de två vanligaste förhållanden som bidrar till KOL. Kronisk bronkit är inflammation i slemhinnan i luftrören, som transporterar luft till och från luftblåsor (alveoler) i lungorna. Det kännetecknas av daglig hosta och slem (slem) produktion.

Emfysem är ett tillstånd där alveolerna i slutet av de minsta luftvägarna (bronkiolerna) i lungorna förstörs på grund av skada exponering för cigarettrök och andra irriterande gaser och partiklar.

KOL är behandlingsbar. Med god förvaltning, kan de flesta personer med KOL uppnå god symtomkontroll och livskvalitet, samt minskad risk för andra därmed förbundna villkor.

KOL vård